POLISA UBEZPIECZENIOWA:

KONTRA24.PL bierze na siebie odpowiedzialność materialną za chronione mienie w ramach przyjętych zobowiązań – na zasadzie udowodnionej winy i posiada polisę ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej. Współpracujemy z towarzystwem ubezpieczeniowym PZU S.A.
Nasza polisa opiewa na kwotę 10 000 000 PLN.
Ubezpieczeniu podlegają również wszyscy pracownicy ochrony.

 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:

KONTRA24.PL ponosi odpowiedzialność za szkodę w granicach rzeczywistego uszczuplenia majątku w powierzonym pod dozór protokolarnie mieniu, wyrządzoną w wyniku kradzieży z włamaniem, chyba, że szkoda powstała bez winy KONTRA24.PL lub jej pracowników, ponosi również odpowiedzialność za szkodę z tytułu nienależytego wykonania umowy przez KONTRA24.PL, powstałą z jej winy

KONTRA24.PL nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną z przyczyn pozostających poza jej kontrolą (np. klęski żywiołowe, pożar z przyczyn leżących w urządzeniach technicznych lub powstałych z przyczyn go nieobciążających, tzn. rozruchów, zamieszek, strajków, demonstracji, działań wojennych, lub obronnych) oraz za szkody w mieniu nienależycie zabezpieczonym i nieprzekazanym protokolarnie pod dozór KONTRA24.PL.

KONTRA24.PL nie ponosi odpowiedzialności za stan samochodów, w szczególności za ubytki paliwa.

KONTRA24.PL nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w postaci utraconych korzyści, które Zleceniodawca mógłby otrzymać, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

 

Polub nas na FB