Monitoring na własnej posesji a prawo

Monitoring na własnej posesji a prawo

Monitoring na własnej posesji a prawo

Korzystanie z nowoczesnej techniki, jaką jest monitoring wizyjny własnej posesji zwiększa poczucie bezpieczeństwa jej właścicieli. Ale wszystkie związane z nim czynności muszą być zgodne z polskimi przepisami Kodeksu Cywilnego. Prawo nie zabrania ochrony swojego majątku, ale interesy sąsiadów nie mogą w żaden sposób na tym ucierpieć. Warto poznać wszelkie ograniczenia i dozwolone działania, aby można było bezpiecznie bez kolizji z prawem założyć na swojej posesji monitoring. Aby uzyskać pewność zamontowania monitoringu zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami warto skontaktować się z agencją ochrony mienia KONTRA24.PL.

Odniesienie do prawa własności w przypadku monitoringu prywatnej posesji

Na podstawie art. 140 Kodeksu cywilnego, można wykazać, że właściciel posesji może korzystać ze swojej własności i użytkować rzeczy zgodnie z ich przeznaczeniem, ale z wyłączeniem innych osób. Zgodnie z orzecznictwem własność to prawo podmiotowe umożliwiające jak najszersze korzystanie z rzeczy. Tak, więc nie ma takiego przepisu, który by zabraniał osobie posiadającej na własność daną nieruchomość instalowania monitoringu na swojej posesji w celu jej ochrony. Jednak nie ma on pełnej swobody w tym zakresie, ponieważ takie urządzenie nie może w żaden sposób naruszać sfery prywatności osób trzecich tzn. sąsiadów. 

Jeżeli sąsiad stwierdzi, że jego prawo do prywatności zostało naruszone, jest uprawniony do wystąpienia do sądu z pozwem cywilnym o ochronę jego dóbr osobistych. Czy sąd przychyli się do takiego powództwa? Jeżeli sąsiad wykaże bezprawne zachowanie właściciela posesji gdzie zainstalowany jest monitoring i udowodni przed sądem, że jego dobra osobiste są naruszane to tak. Czy dowiedzenie tego jest proste? Okazuje się, że nie, ponieważ nie ma prawa zakazującego montowania monitoringu na swojej własności. Ponadto, gdy kamera nie będzie obejmowała swoim zakresem nieruchomości sąsiada albo zostaną wykorzystane tzw. maski prywatności, których celem jest poszanowanie prawa do prywatności osób trzecich, do takiego naruszenia nie dochodzi.

Co można zgodnie z prawem monitorować?

Powodem oraz celem monitorowania swojej posesji jest ochrona majątku oraz osób zamieszkujących nieruchomość. Monitorowanie wizyjne z użyciem kamer jest w Polsce w pełni legalne, ludzie korzystają z tego gdy czują się zagrożeni, ponieważ na przykład doszło wcześniej do nieuprawnionego wejścia na posesję. Jakie są jeszcze cele monitoringu własnej posesji? Można monitorować osoby, które wykonują na tym terenie powierzoną im pracę to znaczy: opiekunki do dzieci czy też pracownicy budowlani. Jeżeli z tym osobami zawarto umowę o pracę, trzeba przestrzegać Kodeksu Pracy, nie można nagrywać głosu a jedynie wizerunek, który nie może być udostępniany osobom trzecim. Należy pamiętać, że ten wizerunek to dane osobowe, których nie można także udostępniać w sieci internetowej. Ważne! Osoby monitorowane muszą zostać poinformowane, że są obserwowane przez kamery a ich dane są przetwarzane.

Monitoring na własnej posesji a prawo

Monitorowanie własnej posesji a RODO

Czy zgodnie z zasadami RODO montowanie monitoringu na posesji będącej własnością jest legalne? Art. 2 ust. 2 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego wskazuje, że nie ma ono zastosowania do przetwarzania danych osobowych na przykład przez osobę fizyczną w przypadku czynności domowych. Dlatego monitorowania swojej posesji z powodu zapewnienia rodzinie i mieniu bezpieczeństwa nie jest objęte obowiązkami według norm RODO. Uzasadnieniem monitorowania jest ochrona mienia, ale muszą zostać prawidłowo dobrane środki, trzeba mieć świadomość, że nagrywanie dźwięku jest naruszeniem prywatności osób monitorowanych.

Jakie zabezpieczenia powinny być używane w przypadku monitoringu posesji?

System kamer należy dobrze zabezpieczyć, ponieważ nagrane dane muszą być chronione. Nie mogą mieć do tych zapisów dostępu osoby nieupoważnione. Można to wykonać na przykład za pomocą hasła dostępowego. Czy można swoje kamery podłączyć do wynajętej agencji ochrony? Jest taka możliwość, należy jednak zadbać o to, aby uzgodnić wszystkie zasady powierzenia danych. Co trzeba określi? Na pewno czas prowadzenia monitoringu, cel a także zakres. Ważne są również obowiązki agencji ochrony związane z bezpieczeństwem danych osobowych. Inne ważne pytanie to czas przechowywania nagrania, który powinien wynosić nie dłużej niż 24 godziny.   

Komu można udostępnić nagranie z kamer?

Każda osoba obserwowana ma prawo wglądu do zarejestrowanego obrazu, ale nie można przy okazji pokazywać wizerunku innych osób. Jak to zrobić? Wystarczy zamazać ich wizerunek używając do tego celu specjalnego oprogramowania. Oczywiście organy takie jak policja czy też firma ubezpieczeniowa mogą mieć wzgląd do nagranych danych. Dotyczy to sytuacji napaści, zniszczenia mienia, gdy konieczne jest przeprowadzenie postępowania. Czy osoby prywatne mogą domagać się pokazania im nagrania z monitoringu? Zdarza się tak w przypadku uszkodzenia ich auta, które było objęte kamerą. Jeżeli jest to zasadne, można udostępnić nagranie nawet bez zamazywania twarzy uczestników.

Monitoring na własnej posesji – wnioski

Przepisy polskiego prawa zapisane w Kodeksie Cywilnym nie zabraniają montowania urządzeń prywatnych takich jak kamery do monitorowania własności, czyli posesji. To, o co musi zadbać właściciel to zasięg kamer, czyli monitoring nie może obejmować sąsiadujących z ochranianą posesją nieruchomości. Nie można sprawdzać w ten sposób tego, co dzieje się na posesji sąsiada. Jeżeli do tego dojdzie można być posądzonym o naruszenie dóbr osobistych osoby trzeciej. W takiej sytuacji Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może zlecić skontrolowanie monitoringu a nawet wszcząć postępowanie na wniosek osoby, która czuła się obserwowana. Rezultatem takich czynności może być nakaz zastosowania konkretnych zmian lub nałożenia kary finansowej. Nie ma to zastosowania, jeżeli zainstalowane kamery nie obejmują swoim zasięgiem terenu poza własną posesją. Można dozorować tylko swój teren oraz do niej przylegający np. chodnik czy łąkę.

Polub nas na FB